MyFitness

MyFitness üldtingimused

 1.  Eesmärk
  1.1. Käesolevate Üldtingimuste eesmärgiks on sätestada üldised Klubi Liikmelepingu põhimõtted, mis kehtivad Klubi poolt opereeritavates Spordiklubides Liikmelepingu alusel teenuseid kasutava Liikme suhtes.
  1.2. Üldtingimused kohalduvad Spordiklubi Perioodikaardi ja ühekordse pääsme alusel kasutamiseks sõlmitavale lepingule niivõrd kuivõrd Üldtingimuste sätted ei ole vastuolus Spordiklubi Perioodikaardi või ühekordse pääsme alusel kasutamise mõttega.
  1.3. Üldtingimused kohalduvad ka laste rühmatreeningute osas sõlmitavale Lastelepingule niivõrd kuivõrd Üldtingimuste sätted ei ole vastuolus Lastelepingu tingimuste ja Lastelepingu alusel rühmatreeningutel osalemise mõttega.
 2. Põhimõisted
  2.1. Liikmelepingus, Lastelepingus, Perioodikaardil, Üldtingimustes, Sisekorraeeskirjades, Hinnakirjas ja Broneerimisreeglites kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses:
  2.1.1. „Broneerimisreeglid“ – Liikmelepingu osa, mis sätestab rühmatreeningutest osavõtmise eelregistreerimise korra ja tingimused;
  2.1.2. „Broneerimisreeglite rikkumise tasu“ – Hinnakirjas, Sisekorraeeskirjades ja/või Broneerimisreeglites sätestatud suurusega leppetrahv Sisekorraeeskirjades ja/või Broneerimisreeglites sätestatud broneerimisreeglite rikkumise eest;
  2.1.3. „Hinnakiri“ – Lepingu osa, mis sätestab tasude ja leppetrahvide suurused;
  2.1.4. „Klubi“ – My Fitness AS;
  2.1.5. „Kohatasu” – Liikmelepingus või Hinnakirjas sätestatud suurusega igakuine tasu Treeningpuhkuse kasutamise eest;
  2.1.6. „Lasteleping“ – Klubi ja Liikme vahel sõlmitav leping laste rühmatreeningutel osalemiseks. Lastelepingu osaks on Üldtingimused, Sisekorraeeskirjad ja Hinnakiri osas, milles need ei ole vastuolus Lastelepingu tingimuste ja Lastelepingu alusel rühmatreeningutel osalemise mõttega. Üldtingimused, Sisekorraeeskirjad ja Hinnakiri on kättesaadavad väljaprindituna Spordiklubide ruumides ning avaldatud Klubi kodulehel internetis (myfitness.ee);
  2.1.7. „Leping“ – Liikmeleping ja/või Lasteleping;
  2.1.8. „Lepingumuudatuse tasu“ – Hinnakirjas sätestatud suurusega tasu Liikmelepingu muutmise eest;
  2.1.9. „Liige” – Liikmelepingu, Lastelepingu, Perioodikaardi või ühekordse pääsme alusel Klubi teenuseid kasutav isik;
  2.1.10. „Liikmekaart” – Liikmele väljastatav personaalne elektrooniline kaart või muu Klubi poolt ette nähtud Liikme identifitseerimist võimaldav lahendus;
  2.1.11. „Liikmeleping“ – Klubi ja Liikme vahel sõlmitav leping Klubi teenuste kasutamiseks. Liikmelepingu (liikmelepingu näidis) osaks on Üldtingimused, Sisekorraeeskirjad, Hinnakiri ja Broneerimisreeglid, mis on kättesaadavad väljaprindituna Spordiklubide ruumides ning avaldatud Klubi kodulehel internetis (myfitness.ee);
  2.1.12. „Lepingu lõpetamise kokkulepe“ – Lepingus sätestatud tingimustel Lepingu lõpetamiseks Spordiklubis kohapeal või e-posti teel sõlmitav kahepoolne kokkulepe;
  2.1.13. „Liikmetasu” – Liikme poolt igakuiselt Lepingus ette nähtud summa, mille suurus sõltub valitud treeningpaketist või treeningrühmast ning mis tasutakse, kasutades makseviisina e-arve püsimakse teenust;
  2.1.14. „Liitumistasu” – Klubiga liitumisel tasutav teenustasu, mis on Lepingu sõlmimise eelduseks. Liitumistasu suurus tuleneb Hinnakirjast ja määratakse Lepingus. Liitumistasu tasutakse igakordsel Lepingu sõlmimisel;
  2.1.15. „Treeningpuhkus“ – Liikmestaatuse ajutine peatamine üheks (1) või maksimaalselt kaheks (2) järjestikuseks kalendrikuuks Kohatasu eest Lepingus sätestatud tähtajaks ja tingimustel.
  Treeningpuhkuse kestel ei ole Liige kohustatud tasuma Liikmetasu (v.a enne Treeningpuhkust sissenõutavaks muutunud Liikmetasu) ja Liikmel puudub õigus Lepingu alusel tarbida Spordiklubides
  pakutavaid teenuseid;
  2.1.16. „Treeningpuhkuse kokkulepe“ – Lepingus sätestatud tingimustel Treeningpuhkuse kehtestamiseks Spordiklubis kohapeal või e-posti teel sõlmitav kahepoolne kokkulepe;
  2.1.17. „Perioodikaart“ – tähtajaline Liikmele väljastatav kaart Klubi teenuste kasutamiseks, millele kohalduvad Perioodikaardi tingimused, Üldtingimused, Sisekorraeeskirjad, Hinnakiri ja
  Broneerimisreeglid (v.a ujumiskursuste soetamisel), mis on kättesaadavad väljaprindituna Spordiklubide ruumides ning avaldatud Klubi kodulehel internetis (myfitness.ee);
  2.1.18. „Pool” – Klubi või Liige;
  2.1.19. „Pooled” – Klubi ja Liige;
  2.1.20. „Sisekorraeeskirjad” – Spordiklubi(de) külastamiseks ja teenuste kasutamiseks Klubi poolt kehtestatud kord, millega on võimalik tutvuda Klubi ruumides või Klubi kodulehel Internetis;
  2.1.21. „Spordiklubi“ – Klubi poolt opereeritav(ad) Eestis asuv(ad) spordiklubi(d);
  2.1.22. „Treeningpakett” – Liikme poolt Liikmelepingus valitud treeningpakett, millega seotud Liikme õigused Spordiklubi ja selles pakutavate teenuste kasutamiseks on määratletud Hinnakirjas ning toodud Klubi kodulehel;
  2.1.23. „Üldtingimused“ – käesolevad üldtingimused, mis kehtivad nii Liikmelepingu, Lastelepingu, Perioodikaardi kui ühekordse pääsme alusel Klubi kasutavatele Liikmetele.
 3.  Lepingu sõlmimine ja muutmine
  3.1. Klubi ja Liige sõlmivad Lepingu kirjalikul kujul, Lepingu kõikide lehekülgede omakäelise allkirjastamise teel, või digitaalse allkirjastamise teel.
  3.2. Alla 18-aastase Liikme nimel sõlmib ja allkirjastab Lepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos Liikmega Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide Lepingust tulenevate Liikme kohustuste täitmise eest.
  3.3. Klubil on õigus igal ajal Üldtingimusi, Spordiklubide lahtioleku aegu, Hinnakirja, Sisekorraeeskirjasid, Broneerimisreegleid ja Treeningpaketi tingimusi ühepoolselt muuta. Juhul, kui muudatus kahjustab Liiget ebamõistlikult ja seoses sellega Liikmelt ei saa oodata Lepingu täitmist, on Liikmel õigus Leping ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse tegemisest üles öelda. Juhul kui Liige Lepingu lõpetamise soovist nimetatud aja jooksul Klubi kirjalikult ei teavita, loetakse ta muudatustega nõustunuks ning lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.
  3.4. Klubil on õigus viia läbi kampaaniaid, milliste tingimusi ei loeta juba sõlmitud Lepingute tingimuste muutmiseks ega kohaldata juba sõlmitud Lepingutele.
  3.5. Rühmatreeningute tunniplaani muutmist ega rühmatreeningute tundide või treenerite asendamist ei loeta Lepingu muutmiseks ja Klubi ei pea sellest Liiget teavitama.
  3.6. Treeningpakettide puhul, mis on seotud Liikme suhtes kohalduvate eriliste kriteeriumidega (sh. vanus, õppimine õppeasutuses, töötamine teatud asutuses / ettevõttes, muu Hinnakirjast soodustust andev asjaolu) on Liikmel õigus soetada selliseid Treeningpakette ja/või saada Hinnakirjaga võrreldes soodustust vaid eeldusel, et Liige vastab Treeningpaketi soetamise hetkel vastava Treeningpaketi kirjelduse kohaselt Liikme suhtes kehtestatud kriteeriumidele või täidab muid soodustust andvaid kriteeriume. Juhul kui Liige Lepingu sõlmimisel või selle kestel enam vastavaid kriteeriume ei täida, siis kohaldub Liikmele automaatselt sisult sarnaseima Treeningpaketi täishind, mis ei nõua vastavate kriteeriumide täitmist. Klubil on õigus eelkirjeldatud olukorras nõuda Liikmelt Treeningpakettide maksumuse erinevuse tasumist ka tagasiulatuvalt alates hetkest, mil Liige ei vasta Treeningpaketi kirjelduses toodud või muudele soodustust andvatele kriteeriumitele.
 4. Lepingu jõustumine ja kehtivus
  4.1. Leping jõustub Lepingus märgitud Lepingu kehtivuse alguskuupäevast, kui Lepingus ei ole ette nähtud muud jõustamise tingimust või tähtaega.
  4.2. Liikmeleping kehtib tähtajatult.
  4.3. Lasteleping lõpeb automaatselt selle hooaja lõpus, 31. mail, kui isik on saanud 16-aastaseks.
 5. Lepingu dokumendid ja tõlgendamine
  5.1. Liikmelepingu osaks on Üldtingimused, Sisekorraeeskirjad ja Hinnakiri, Broneerimisreeglid ning kõik Liikmelepingule aja jooksul sõlmitavad lisad.
  5.2. Lastelepingu osaks on Üldtingimused, Sisekorraeeskirjad ja Hinnakiri niivõrd kuivõrd need ei ole vastuolus Lastelepingu mõtte ja tingimustega, ning kõik Lastelepingule aja jooksul sõlmitavad lisad.
  5.3. Lepingu, Üldtingimuste, Sisekorraeeskirjade, Hinnakirja ja Broneerimisreeglite tingimustega saab Liige tutvuda Klubi kodulehel internetis (myfitness.ee) ja kõikides Spordiklubides.
  5.4. Lepingu Üldtingimuste, Sisekorraeeskirjade, Hinnakirja ja Broneerimisreeglite punktide pealkirjad, numeratsioon ja järjestus teenivad üksnes Lepingu teksti parema loetavuse huve ning neid ei võeta arvesse Lepingu tõlgendamisel.
  5.5. Lepingus, Üldtingimustes, Sisekorraeeskirjades, Hinnakirjas ja/või Broneerimisreeglites toodud näited on illustratiivsed ja toodud konkreetse üksikjuhtumi kohta, mistõttu need ei piira täiendavalt näidetes toodud tähtpäevade ja tähtaegade osas Lepingu ja selle osade sätete kohaldamist.
  5.6. Lepingu erinevad osad omavad Lepingu sätete tõlgendamise seisukohast erinevat kaalu. Lepingusätete vahel vastuolu tekkimise korral lähtuvad Pooled eeskätt Lepingust, seejärel Hinnakirjast, seejärel Üldtingimustest ja seejärel Sisekorraeeskirjadest ja seejärel Broneerimisreeglitest. Hinnakirja järgse Liikmetasu tõstmise korral lähtutakse Hinnakirjast.
 6. Klubi kasutamine
  6.1. Liikmel on õigus kasutada Spordiklubi ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Treeningpaketile Lepingus sätestatud tingimustel või vastavalt Perioodikaardile või ühekordsele pääsmele kehtivatele tingimustele. Liige järgib Spordiklubi kasutamisel Klubi personali juhiseid.
  6.2. Spordiklubis osutavad teenuseid ainult Klubi poolt volitatud isikud. Liikmel on keelatud osutada Spordiklubis mistahes teenuseid (näiteks, kuid mitte ainult treeningu/nõustamise/juhendamise läbiviimine jõusaalis või ujulas) kolmandatele isikutele (sh teistele Liikmetele) ilma Klubi kirjaliku nõusolekuta.
  6.3. Lastelepingu alusel on laste rühmatreeningutel õigus osaleda 4-16-aastasel isikul (sh 16-aastaseks saanud isikul kuni jooksva hooaja lõpuni, st 31. maini). Lastelepingu alusel laste rühmatreeningutel osaleval isikul on õigus kasutada ka teisi Klubi teenuseid (näiteks külastada jõusaali, rühmatreeninguid või ujulat), lapsevanema või täisealise isiku järelvalve all, arvestades Sisekorraeeskirjades toodud vanusepiiranguid.
  6.4. Klubis pakutavate teenuste valimisel ja kasutamisel jälgib Liige ise või vastava erialateadmisi omava isiku abiga oma tervislikku seisundit ning vähima kahtluse või sümptomi tekkimisel peab nõu oma arstiga.
  6.5. Spordiklubi (v.a. laste rühmatreeninguid) võivad kasutada isikud alates 15. eluaastast. 12-14-aastased isikud kasutavad Spordiklubi vaid koos täisealise isikuga (v.a. laste rühmatreeningud). Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Spordiklubi kasutada (v.a. laste rühmatreeningud ja personaaltreeningud).
  6.6. Liige pääseb Spordiklubisse, kasutades Liikmekaarti, Perioodikaarti või ühekordset pääset. Klubi personalil on õigus nõuda Liikmekaardi ja/või Perioodikaardi ettenäitamist. Liikmekaardi, Perioodikaardi või ühekordse pääsme ettenäitamata jätmisel on Klubil õigus keelduda Liikmele teenuste osutamisest.
  6.7. Kui Liige on rikkunud Lepinguga Klubi ees võetud kohustust, siis võib Klubi oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, sealhulgas Liikmel Klubi ees mistahes võlgnevuse olemasolul keelduda etteteatamata Liikme Spordiklubisse laskmisest ja/või temale teenuste osutamisest kuni Liikmepoolse rikkumise lõpetamiseni. Sellisel juhul puudub Liikmel õigus nõuda mistahes tema poolt Klubile makstud tasude tagastamist või alandamist.
  6.8. Kui Klubi on eelpool kirjeldatud olukorras keeldunud Liikmele Lepingu alusel teenuste osutamisest, siis ei piira see Klubi õigust võimaldada Kliendile Spordiklubi külastamist ühekordse pääsme alusel.
  6.9. Liikmekaardi teisele isikule edasiandmine on keelatud, v.a. kui selles on eelnevalt Klubiga kirjalikult kokku lepitud.
  6.10. Liikmekaardi kaotamise korral peab Liige sellest Klubi viivitamatult teavitama. Liikmekaardi kaotamise või kahjustumise korral on Liikmel õigus Klubi kehtivas Hinnakirjas sätestatud tasu eest saada uus Liikmekaart.
  6.11. Klubil on õigus nõuda Liikmelt tema fotografeerimist selleks, et siduda foto klientide andmebaasis olevate Liikme andmetega. Liikme foto jäädvustamine ja lisamine andmebaasi võimaldab Klubil kontrollida Liikmekaardi kasutamise reeglitest kinnipidamist.
  6.12. Rühmatreeningutes (v.a. laste rühmatreeningutes) osalemiseks tuleb Liikmel registreeruda end soovitud rühmatreeningusse Klubi koduleheküljel Internetis.
  6.13. Kuna rühmatreeningus osalevate isikute arv on piiratud, siis Klubi ei taga Liikmele soovitud rühmatreeningus osalemise võimalust, vaid rühmatreeningusse pääsemine sõltub rühmatreeningusse registreerimise ajast (rühmatreeningusse pääsevad enne varasemalt registreerunud liikmed).
  6.14. Kui Liikmel ei ole võimalik rühmatreeningust osa võtta, peab ta oma registreeringu Sisekorraeeskirjades ja/või Broneerimisreeglites sätestatud korras tühistama.
  6.15. Registreeringut mitteomaval Liikmel on võimalik rühmatreeningutes osaleda vaid vabade kohtade olemasolul.
  6.16. Personaaltreeningutes osalemiseks ja/või personaalse nõustamise saamiseks tuleb Liikmel ennast eelnevalt registreerida. Kui Liikmel ei ole võimalik broneeritud ajal personaaltreeningusse või – nõustamisele tulla, tühistab ta oma registreeringu Sisekorraeeskirjades ja/või Broneerimisreeglites sätestatud korras. Juhul, kui Liige nimetatud ajal broneeritud aega ei tühista ning treeningusse või nõustamisele ei ilmu, kohustub ta hüvitama treeningu või nõustamise Hinnakirjajärgse maksumuse.
  6.17. Klubil on igal ajal õigus teha treeningute tunniplaanis muudatusi ning vajadusel treenereid asendada, sealhulgas muuta treeningute tüüpe, treeningute kestvust, toimumise aegasid, sagedust jne. Käesolevas punktis sätestatud muudatusi ei loeta Lepingu muutmiseks ja vastavad muudatused ei saa olla Lepingu ülesütlemise aluseks.
  6.18. Erakorralistel või Klubist mitteolenevatel põhjustel (nt treeneri haigestumisel, pommiohu, tulekahju, õnnetusjuhtumi, nende ohu vms korral), on Klubil õigus treeninguid ära jätta või piirata Spordiklubi kasutamisvõimalusi, millest Liiget teavitatakse esimesel võimalusel.
  6.19. Klubi personal nõustab ja juhendab Liiget pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoiab treeningseadmed töökorras. Liige kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja Klubi personalilt saadud instruktsioonidele.
  6.20. Liikmel on võimalik kasutada Spordiklubis viibimise ajal lukustatavat riide- ja väärisesemete kappi. Liikmel on alati soovitatav paigutada oma väärisesemed riidekapi asemel väärisesemete kappi. Klubi ei vastuta riide- või väärisesemete kapis hoitavate esemete säilimise eest. Klubist lahkumisel on esemete kappi ja riietusruumi jätmine keelatud.
  6.21. Klubist lahkumisel kohustub Liige paigutama omale kohale või tagastama Klubi administraatorile kapi võtme (v.a. juhul, kui Liige kasutab kapi lukustamiseks oma või liitumisel Klubi poolt Liikmele antud tabalukku). Kappi avava võtme rikkumisel või kaotamisel tasub Liige Hinnakirjas või Sisekorraeeskirjades sätestatud leppetrahvi.
  6.22. Liige käitub Klubis headele kommetele vastavalt ning suhtub Klubis asuvasse varasse heaperemehelikult. Klubis on keelatud oma tegevusega häirida teisi isikuid ja Klubi personali. Klubis ei ole lubatud suitsetamine ega alkoholi või mõnuainete tarbimine. Klubisse ei lubata lemmikloomi. Klubi personalil on õigus mistahes eelnevat kohustust või reeglit eirav Liige ajutiselt Klubist kõrvaldada või esitada temale Sisekorraeeskirjades või Hinnakirjas sätestatud leppetrahvi nõue.
  6.23. Klubil on õigus teostada Liikmeid võimalikult vähe häirival viisil Klubi ja seadmete mistahes koristus-, puhastus-, hooldus- ja remonttöid, et tagada Klubi puhtus ja korrasolek. Võimalusel teavitatakse Liikmeid selliste tööde teostamisest mõistliku aja võrra ette. Liige kohustub selliseid töid taluma ilma võimalikest ebamugavustest, sh Klubi kasutamise ajutisest võimatusest, tulenevaid pretensioone ega nõudeid esitamata.
  6.24. Klubil on õigus kasutada Spordiklubi ürituste läbiviimiseks, millega võib kaasneda kas Spordiklubi lahtiolekuaegade ajutine muutumine ja/või Spordiklubi kasutamise muu piirang. Klubi teavitab Liikmeid ürituse toimumisest mõistliku aja võrra ette, avaldades vastava informatsiooni Klubi kodulehel Internetis. Liige kohustub ürituste toimumist taluma ilma võimalikest ebamugavustest, sh Klubi kasutamise ajutisest võimatusest, tulenevaid pretensioone ega nõudeid esitamata.
 7. Tasud
  7.1 Klubiga Lepingu sõlminud Liige tasub Klubile pakutavate teenuste eest e-arve püsimakse teenuse alusel vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja Lepingus ja/või Hinnakirjas sätestatud tasude suurustele. Teenuste eest tasudes tuleb maksekorraldusse märkida viitenumber, mis on toodud Lepingus ning kättesaadav ka Klubi interneti iseteeninduskeskkonnas. Ühekordse pääsme või Perioodikaardi alusel Klubi teenuseid kasutav Liige tasub Klubile teenuste eest Spordiklubis sularahas või pangakaardiga.
  7.2. Klubiga Lepingu sõlminud Liige tasub Klubile kõik tasud, viivised ja trahvid e-arve püsimakse teenuse alusel Klubi pangakontole. Liitumistasu ei kuulu mitte ühelgi juhul tagastamisele.
  7.3. Arve mittesaamine ei vabasta Liiget ühelgi juhul Lepingu järgsete tasude maksmise kohustusest, kuna tasu suurus on Liikme jaoks etteaimatav ja Liige peab teadma tasude suurust tulenevalt Lepingust ja selle osadest. E-arve püsimakse teenuse alusel makstes peab Liige tagama Lepingus sätestatud kuupäeval piisava rahahulga olemasolu oma arveldusarvel ning tagama, et tal on olemas Klubi kasuks kehtiv e-arve püsimakseleping.
  7.4. Juhul, kui Liikmel pole võimalik ebapiisava teabe tõttu täita Lepingust tulenevaid mistahes tasumise kohustusi, siis on Liige kohustatud eeskätt hankima puuduoleva teabe Klubi kodulehelt Internetis või pöörduma kiireimal viisil puuduoleva teabe saamiseks Klubi poole.
  7.5. Lepingujärgse mistahes tasu maksmisega viivitamise korral on Klubil õigus nõuda viivist 0,15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
  7.6. Liige tasub Liikmetasu sõltumata Klubi külastamisest sealhulgas aja eest, mil Liikmel puudub võimalus külastada Klubi Lepingu punktis 6.7. kirjeldatud olukorras.
 8. Tasumise järjekord
  8.1. Kui Liikmel on kohustus tasuda Klubile üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras tasude sissenõudmiseks tehtud kulutused, teises järjekorras muud kohustused (s.h viivised ja trahvid) ja viimases järjekorras põhinõuded (sh Liitumistasu ja Liikmetasu).
 9. Õiguste ja kohustuste üleandmine
  9.1. Klubil on õigus loovutada Lepingust tulenevaid nõudeid Liikme vastu ilma Liikme eraldi nõusolekuta osaliselt või tervikuna mistahes isikutele, sealhulgas inkassoühingutele ja/või teistele nõuetega tegelevatele ühingutele.
  9.2. Juhul, kui Liikme eest maksab või Liikmepoolset Klubi kasutamist finantseerib juriidiline isik või muu kolmas isik, siis peab Lepingu üleandmiseks Klubile olema eelnevalt antud, Klubi poolt aktsepteeritud vormis, ka vastava isiku nõusolek. Võlgnevuse tekkimisel võib Klubi nõuda tasude maksmist ka Liikmelt.
 10. Vastutus
  10.1. Klubi vastutab Liikme ees ning Liikmel on Klubi vastu õigus kasutada õiguskaitsevahendeid üksnes juhul, kui Klubi on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Vastutuse piirang ei kehti surma põhjustamise või tervise kahjustamise korral.
 11. Lepingu lõppemine, Treeningpuhkus ja Lepingu muutmine
  11.1. Klubil on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui:
  11.1.1. Liikme tegevus Klubi kasutamisel on iseendale ja/või teistele ohtlik ja Liige jätkab sellist tegevust vaatamata Klubi personali märkustele;
  11.1.2. Liikmekaarti kasutab Liikmest erinev isik;
  11.1.3. Liikmel on tekkinud võlgnevus mistahes Lepingujärgse makse tasumisel vähemalt kolmkümmend (30) päeva järjest või rohkem kui (3) kolmel korral kalendriaastas;
  11.1.4. Liige on rikkunud keeldu osutada Spordiklubis ilma Klubi kirjaliku nõusolekuta teenuseid kolmandatele isikutele (sh teistele Liikmetele);
  11.1.5. Liige rikub muul viisil oluliselt Lepingut või selle osasid.
  11.2. Punktis 11.1. nimetatud ülesütlemise aluse esinemisel on Klubil õigus nõuda ülesütlemise asemel või sellega koos Sisekorraeeskirjades või Hinnakirjas sätestatud leppetrahvi tasumist ja/või rakendada kuni eluaegset Spordiklubi(de) kasutamise keeldu.
  11.3. Klubil on olenemata põhjusest õigus Leping üles öelda teatades sellest Liikmele üks (1) kuu ette.
  11.4. Liikmel on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui:
  11.4.1. Klubi tahtlikult või tulenevalt raskest hooletusest rikub olulisel määral Lepingut;
  11.4.2. ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema Poole huvisid kaaludes ei või oodata, et Liige jätkaks Lepingu täitmist kuni ülesütlemistähtaja möödumiseni.
  11.5. Lisaks Lepingus toodud alustele, on Liikmel õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui Klubi tahtlikult või tulenevalt raskest hooletusest rikub olulisel määral Lepingut.
  11.6. Lepingus sätestatud alusel Lepingu lõpetamine, muutmine ja Treeningpuhkuse andmine toimub eranditult üksnes Lepingu vastavas punktis sätestatud viisil, vormis ja tähtaegadega. Lepingut ei loeta lõppenuks ega muudetuks ja Treeningpuhkus antuks kui Liige ei ole pidanud täielikult kinni vastavas Lepingu punktis sätestatud Lepingu lõpetamise, muutmise või Treeningpuhkuse kehtestamise korrast.
  11.7. Klubil on õigus jätta Lepingu lõpetamist, muutmist või Treeningpuhkuse andmist puudutavad nõuetekohaselt vormistamata tahteavaldused tähelepanuta.
  11.8. Lepingu ülesütlemine ega leppetrahvi nõude esitamine ei piira ega välista Klubi õigust nõuda Liikmelt Lepingujärgse võlgnevuse tasumist ja/või kahjude hüvitamist.
 12. Teadete saatmine
  12.1. Kui Lepingus pole märgitud teisiti, siis Klubi esitab kõik Lepinguga, Üldtingimustega, Sisekorraeeskirjadega ja Broneerimisreeglitega seonduvad teated ja muu kirjavahetuse Liikmele
  kasutades Lepingus märgitud kontaktandmeid, eelkõige Lepingusse märgitud e-posti aadressil.
  12.2. Teated ja muu kirjavahetus loetakse Liikmele kättetoimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.
  12.3. Liige kohustub teavitama Klubi viivitamatult oma isiku- ja kontaktandmete muutumisest.
  12.4. Klubi avaldab kõik üldised teated oma kodulehel Internetis.
 13. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
  13.1. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  13.2. Kõik Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
 14. Konfidentsiaalsus
  14.1. Kui Lepingust ei tulene teisiti, siis Pooled ei avalda kolmandatele isikutele teavet Lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.
 15. Isikuandmete töötlemine
  15.1. Klubi töötleb Liikmete isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvatesõigusaktides sätestatud nõuete kohaselt ning vastavalt Privaatsusteates https://www.myfitness.ee/ettevottest/oluline-info/privaatsusteade/ toodud tingimustele.
 16. Lõppsätted
  16.1. Klubil on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad
  kampaaniatingimustes toodud määratlusele.
  16.2. Kampaania tingimused rakenduvad reeglina vaid uutele liikmetele ja Klubil on õigus keelduda isikuga Lepingu sõlmimisest juhul, kui esineb kahtlus, et isik on lõpetanud Lepingu üksnes või peamiselt kampaaniasoodustuse saamise eesmärgil.
  16.3. Maksumäärade või -korralduse muutumisel on Klubil õigus ühepoolselt muuta kõiki Lepingus sisalduvaid summasid vastavuses maksumäära või -korralduse muutumisega, teavitades sellest Liiget vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette. Klubi ei teavita Liiget summade vähendamisest.

Sulge

MyFitness uudiskiri

Liitu MyFitnessi uudiskirjaga ja oled alati kursis meie uuemate treeningute, klubi uudiste ja koostööpartnerite heade pakkumistega!

 

*Luban AS´il My Fitness mulle saadetavates e-kirjades kasutada jälgimispiksleid allolevatel eesmärkidel:
1. Kvantitatiivse info kogumise analüütilisel eesmärgil, hindamaks millise sisuga e-kirjad inimesi huvitavad, et vastavalt sellele kujundada e-kirjade sisu.
2. Kinnitamaks e-kirja kättesaamist, tõendamaks võimaliku vaidluse korral, kas isik on e-kirjas sisalduva info kätte saanud või mitte.

Tutvu meie privaatsusteatega.

Sulge

Logi sisse

Ei ole veel liige? Liitu!

Unustasid salasõna?