Menu

Lepingu näidis

LIIKMELISUS

1. Käesoleva tähtajatu Liikmelepingu sõlmimine annab Teile õiguse vastavalt Teie poolt valitud Treeningpaketiga seotud sisspääsuõigustele külastada valitud Spordiklubi(sid) ning kasutada Spordiklubi(de)s pakutavaid teenuseid.

2. Pärast Liikmelepingu sõlmimist väljastatakse Teile personaalne elektrooniline liikmekaart või lepitakse kokku muu Liikme identifitseerimist võimaldav elektrooniline lahendus. Liikmekaart on isiklik ja seda ei ole lubatud anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.

3. Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib ja allkirjastab Liikmelepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide Liikmelepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

TASUD

4. Liikmelepingu sõlmimise eelduseks on Klubi kasuks tähtajatu limiidita E-arve püsimakse lepingu sõlmimine. Juhul kui Teile teenuseid osutav pank ei võimalda limiidita E-arve püsimakse lepingu sõlmimist, palume määrata limiidiks 80 eurot/liikme kohta. E-arve püsimakselepingu alusel debiteerib Klubi Teie kontolt Liikmelepingust tulenevaid tasusid (s.h. Broneerimisreeglite rikkumise tasu) iga kuu 10. kuupäeval.

5. Liikmelepingu sõlmimisel 1. kuni 24. kuupäevani tuleb tasuda Liitumistasu ja Liikmetasu kuni jooksva kuu lõpuni. Liikmelepingu sõlmimisel 25. kuupäevast kuni jooksva kuu lõpuni tuleb tasuda Liitumistasu ja Liikmetasu kuni järgmise kalendrikuu lõpuni. Edaspidi debiteerib Klubi Liikmetasu Teie kontolt otsekorralduslepingu alusel iga kuu 10. kuupäeval. Liitumistasu on tagastamatu tasu, mis tasutakse igakordsel Liikmelepingu sõlmimisel.

6. Liikmetasu maksmine on kohustuslik olenemata sellest, kas Te Spordiklubi faktiliselt külastate või mitte.

TREENINGPUHKUS

7. Treeningpuhkust on võimalik võtta mis tahes põhjusel üheks või maksimaalselt kaheks järjestikuseks kalendrikuuks kehtiva Hinnakirjajärgse Kohatasu eest.

8. Treeningpuhkuse kokkulepe sõlmitakse Spordiklubis ning allkirjastatakse Teie ja Klubi esindaja poolt omakäeliselt.

9. Kui sõlmite Treeningpuhkuse kokkuleppe 1. kuni 14. (k.a) kuupäeval, algab Treeningpuhkus järgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast. Treeningpuhkuse kokkuleppe sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel (k.a) kuupäeval, algab Treeningpuhkus ülejärgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast.

NÄIDE: Kui vormistate  Treeningpuhkuse kokkuleppe üheks kuuks 14. mail, siis kestab Treeningpuhkus  alates 1. juunist  kuni 30. juunini. Sellel perioodil Te Klubi teenuseid kasutada ei saa ja maksate Kohatasu E-arve püsimakselepingu alusel 10. juunil. Klubi teenuste kasutamise õigus ja Liikmetasu maksmise kohustus taastub automaatselt 1. juulil. Kui vormistate klubis Treeningpuhkuse kokkuleppe 15. mail, siis algab Treeningpuhkus 1. juulil ja kestab kuni 31. juulini

LIIKMELEPINGU LÕPETAMINE

10. Liikmelepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida igal ajal.

11. Liikmelepingu lõpetamise kokkulepe sõlmitakse Spordiklubis ning allkirjastatakse Teie ja Klubi esindaja poolt omakäeliselt.

12. Kui sõlmite Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 1. kuni 14. (k.a) kuupäeval, lõpeb Teie Liikmeleping sama kuu viimasel kuupäeval. Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel (k.a) kuupäeval, lõpeb Teie Liikmeleping järgneva kalendrikuu viimasel kuupäeval. Liikmelepingut ei saa lõpetada käesolevas punktis sätestatust pikema ega lühema etteteatamistähtajaga.

NÄIDE: Kui vormistate Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 14. oktoobril, siis lõpeb Teie Liikmeleping 31. oktoobril. Kui vormistate Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe 15. oktoobril, siis lõpeb Teie liikmeleping 30. novembril.

13. Pooltel on õigus Liikmeleping ühepoolselt üles öelda Üldtingimustes toodud alustel ja korras.

LEPINGU MUUTMINE

14. Liikmelepingut on võimalik muuta ainult kokkuleppel Klubiga ning kehtiva Hinnakirjajärgse Lepingumuudatuse tasu eest. Mis tahes lepingumuudatus hakkab kehtima alates muudatuse kokkuleppe sõlmimisele järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast.

VASTUTUS

15. Klubi vastutab Teie ees ning Teil on Klubi vastu õigus kasutada õiguskaitsevahendeid üksnes juhul, kui Klubi on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Vastutuse piirang ei kehti surma põhjustamise või tervise kahjustamise korral.

MUU

16. Liikmelepingu rikkumisel on Klubil õigus nõuda Teilt kehtivas Hinnakirjas, Sisekorraeeskirjades ja/või Broneerimisreeglites kehtestatud leppetrahvide tasumist.

17. Juhul, kui Teil on Klubi ees täitmata kohustusi, on Klubil õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest (sh blokeerida Liikmekaart) kuni vastava kohustuse nõuetekohase täitmiseni, s.h. keelduda Treeningpuhkuse ja Lepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisest. Seejuures säilib Teil kuni Liikmelepingu lõpetamiseni Liikmetasu maksmise kohustus.

18. Liikmelepingu mis tahes sätte täielik või osaline tühisus ei too endaga kaasa kogu Liikmelepingu tühisust ja tühine säte asendatakse osaliselt või tervikuna sisu poolest võimalikult lähedase kehtiva sättega.

LEPINGU DOKUMENDID

19. Liikmelepingu osaks on ka Üldtingimused, Sisekorraeeskirjad, Broneerimisreeglid ja Hinnakiri, mis on Teile tutvumiseks kättesaadavad väljaprindituna Klubi ruumides ning Klubi kodulehel Internetis (myfitness.ee). Vastuolu korral kohaldatakse Liikmelepingu tingimusi (v.a. Hinnakirjajärgsed muudatused).

20. Klubil on õigus Üldtingimusi, Sisekorraeeskirju, Broneerimisreegleid ja Hinnakirja ühepoolselt igal ajal muuta, avaldades selle kohta vastavasisulise teate Klubi kodulehel Internetis. Muudatus(t)ega mittenõustumisel ning eeldusel, et muudatus(ed) Teid ebamõistlikult kahjustab/vad ja seoses sellega Teilt ei saa oodata Liikmelepingu täitmist, on Teil õigus Liikmeleping ühe kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lõpetada. 21. Käesolevaga kinnitate, et olete tutvunud Liikmelepingu, Üldtingimuste, Sisekorraeeskirja, Broneerimisreeglite ja Hinnakirjaga ning kohustute täitma Liikmelepingut ja selle osasid täies ulatuses.

Nõusoleku saamisel töötleb Klubi Teie isikuandmeid (s.h. nimi, isikukood, sünnipäev, kontaktandmed ja võimalikud eelistused teenuste tarbimisel või kaupade ostmisel) klientide andmebaasi ja statistika koostamise ning erinevate toodete ja teenuste turustamise eesmärgil. Teie isikuandmete edasise töötlemise osas on Teil Klubi suhtes võimalik kasutada isikuandmete kaitse seaduse §-st 12 ja peatükist 3 ning teistest kohalduvatest isikuandmete kaitset sätestavatest õigusaktidest tulenevaid õigusi, sh küsida Klubilt Teie kohta kogutud andmeid ning igal ajal loobuda pakkumiste saamisest